ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

10
14
17
20
11
15
18
21
13
16
19
22